banner chinh

WLIN & BSIN CHRISTMAS FAIRS - Top 500 Doanh Nghiệp Triển Lãm Giao Thương


Chi tiết sự kiện:

Ngày diễn ra: 16-12-2022

Phí tham dự: guest: 500000 VNĐ ||

Thời gian: 08:00 - 12:00

Mô tả chi tiết sự kiện:

A. Mục tiêu sự kiện:

- Phát triển thêm 500 Members cho WLIN & BSIN

- Tăng doanh thu cho công ty mùa cuối năm 

- Tạo cơ hội giao thương cho thành viên của BSIN & WLIN 

- Xây dựng thương hiệu WService gắn với WLIN & BSIN

- Hướng tới đạt 06 tỷ doanh số từ 500 doanh nghiệp tham dự gói 12 triệu.

BÌNH LUẬN